องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
หัวข้อ Download
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 Download
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี Download
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 Download
แผนการใช้จ่ายเงินรวม Download
รายงานรายระเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 Download
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (แผนเพิ่มเติม 1) Download
แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 Download
พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Download