องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 มิ.ย. 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
สรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านซำจำปา หมู่ที่ 2 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.61-ก.พ.62
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค. 61
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562