องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
โครงการบูรณาการระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมประชาคมระดับตำบล
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 21" และโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ยุวยนเกมส์ ครั้งที่ 2"
กิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 20" และโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ยุวยนเกมส์ ครั้งที่ 1"
โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ ถังดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562