องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 11 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์ การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตา
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลปนะโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธรณะ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562