องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 มิ.ย. 2565

ลักษณะที่ตั้ง

ข้อมูลทั่วไป
     ที่ตั้งตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตั้งอยู่บ้านอ่างทอง หมู่ ๑ มีอาณาเขตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสีชมพู โดยห่างจากตัวอำเภอสีชมพู ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ ๑๒๗ กิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้  
     ทิศเหนือ       จรด  พื้นที่  ตำบลบริบูรณ์        อำเภอสีชมพู    จังหวัดขอนแก่น
     ทิศใต้           จรด  พื้นที่  ตำบลบ้านใหม่      อำเภอสีชมพู    จังหวัดขอนแก่น
     ทิศตะวันออก  จรด  พื้นที่  ตำบลวังเพิ่ม         อำเภอสีชมพู    จังหวัดขอนแก่น
     ทิศตะวันตก    จรด  พื้นที่  ตำบลนาหนองทุ่ม  อำเภอชุมแพ    จังหวัดขอนแก่น
  ภูมิประเทศ ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงโคราช ความสูงประมาณ ๒๐๐-๗๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล เนินเขาสลับเป็นที่ดอน พื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงประมาณ ๒๐๐-๗๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลพื้นที่ทั้งหมดอยู่ใน เขตป่่าสงวนแห่งชาติดงลาน สภาพโดยทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่ดอน พื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกของตำบล การใช้ประโยชน์ในที่ดิน มีการทำนา ปลูกไม้ผล ปลูกพืชไร่ และผักต่างๆ