องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 มิ.ย. 2565

ลักษณะทางสังคม

การศึกษา 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จำนวน   4   ศูนย์  มีโรงเรียนจำนวน   4   โรงเรียน  ดังนี้ 
โรงเรียนบ้านนาอุดม 
โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 
โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 
โรงเรียนบ้านซำจำปา 
 
นับว่าสถานศึกษามีจำนวนเพียงพอสำหรับใช้บริการทางการศึกษา และอัตราของครูต่อจำนวนนักเรียนอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ คือ 1 ต่อ 20 สำหรับอัตราส่วนห้องเรียนต่อจำนวนนักเรียนนั้นกำหนดไว้ เท่ากับ 1 ต่อ 30 ซึ่งสถาบันศึกษาในตำบลดงลานทุกแห่งมีอัตราส่วนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้น  ซึ่งกำหนดภารกิจและการดำเนินงาน  ดังนี้ 
1.  ภารกิจ 
1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เด็กอายุ 4 – 5 ปี 
2.  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  
3.  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้ทั่วถึง 
 
 2.  สภาพปัจจุบัน 
1.  โรงเรียนในกลุ่มจำนวน 4 โรงเรียน 
2.  โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 2 โรงเรียน 
3.  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 2 โรงเรียน 
 
3. จำนวนบุคลากร   
 
1.  ผู้บริหารในโรงเรียนระดับผู้อำนวยการจำนวน    4   คน 
 
1.1 นายนิติรัฐ  เวียงนนท์        ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 
1.2 นายบุญสวน  วรรณโอภาส   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจำปา 
1.3 นายคำปัญญา  ชัยคำดี        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดงฯ 
1.4 นายสาธิต   คำชมพู           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม 
 
2 .  ผู้บริหารในโรงเรียนระดับอาจารย์ใหญ่  จำนวน    -    คน 
3 .  ข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอน  จำนวน   4๕    คน 
4 .  ครูอัตราจ้าง  จำนวน    4    คน 
5 .  ลูกจ้างประจำ   จำนวน    3    คน 
รวมจำนวน  61    คน 
 
การศาสนา 
ประชาชนในตำบลดงลาน นับถือศาสนาพุทธ  
วัด / สำนักสงฆ์13แห่ง
 
สาธารณสุข 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  2  แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างทอง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจำปา 

การสังคมสงเคราะห์ 
ในปี งบประมาณ  พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  มีภารกิจด้านการสังคมสงเคราะห์  ที่สนองนโยบายของรัฐบาล  สนองความต้องการของประชาชน  ดังนี้ 
ผู้พิการจำนวน 307   คน 
ผู้ติดเชื้อเอดส์จำนวน 12     คน 
ผู้สูงอายุจำนวน 940   คน 
และยังเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ  เช่น  ภัยหนาว  อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย  ฯลฯ