องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 11 เม.ย. 2563

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการ  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น