องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 มิ.ย. 2565

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การโทรคมนาคม 
   -  เครือข่ายโทรคมนาคม   4เครือข่าย  คือ  
 
1. เอไอเอส       2. ดีแทค        3. ทรู  4. กสทช. (CAT) 
การไฟฟ้า 
เขตตำบลดงลาน  เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงเกือบครบทุกครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน ไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านจำนวน  129 จุดที่ยังขาดการติดตั้งอีก  88  จุด 
 
การคมนาคมขนส่ง 
เส้นทางคมนาคม 
สายที่ 1  จากแยกโสกหาด(ซอย นทพ) - มะลิวัลย์  ระยะทางประมาณ  22  กิโลเมตร  สภาพพื้นผิวจราจรยังใช้การได้ดี การติดต่อกับทางอำเภอ ใช้เส้นทางนี้ผ่านบ้านโสกหาด  ผ่านบ้านนาอุดม   ผ่านบ้านอ่างทอง  ผ่านบ้านหนองหญ้าปล้อง  ถึงถนนมะลิวัลย์  ตำบลนาหนองทุ่ม      อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  ระยะทางในเขตตำบล  .................กม. 
 
สายที่ 2  สายบ้านนาอุดม  หมู่ที่ 4  ถึงบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 ระยะทาง             ประมาณ   7  กิโลเมตรสภาพพื้นผิวจราจรใช้การได้สะดวกพอใช้   จากบ้านนาอุดม    ผ่านบ้านอ่างทองไปสิ้นสุดที่ บ้านวังขอนแดง  ระยะทางในเขตตำบล   
 
สายที่ 3  จากบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ถึงบ้านผาขาม  ตำบลบริบูรณ์  ระยะทางประมาณ      10  กิโลเมตร สภาพพื้นผิวจราจรใช้การได้สะดวกพอใช้  ระยะทางในเขตตำบล  .................กม. 
 
สายที่  4  จากบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านซำจำปา หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่  10        บ้านหาดทรายทอง  ระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร   สภาพพื้นผิวจราจรยังเป็นหลุมเป็นบ่อการคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร    ผ่านบ้านหนองหญ้าปล้อง  ผ่านบ้านวังขอนแดง ผ่านบ้านซำจำปา  
 
 
สายที่  5  จากบ้านซำจำปา  หมู่ที่ ๖  ถึงบ้านผาน้ำเที่ยง  ตำบลบริบูรณ์  ระยะทางประมาณ 4  กิโลเมตร สภาพพื้นผิวจราจรใช้การได้สะดวกพอใช้  ระยะทางในเขตตำบล  .................กม. 
ถนนสู่แหล่งการเกษตร  จำนวน   46.70 กิโลเมตร  ได้รับการก่อสร้างปรับปรุงแล้วระยะทาง 11.50 กิโลเมตร และยังไม่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงจำนวนระยะทาง     35.20 กิโลเมตร   
ถนนภายในหมู่บ้านที่ก่อสร้าง คสล.แล้ว  23.082 กม.  จากระยะทางทั้งหมด 32.486 กม. 
ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  จำนวน  36.20 กิโลเมตร  ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงแล้ว  17.432 กม. ยังเหลือที่ต้องก่อสร้าง/ปรับปรุง ระยะทาง  18.770 กม. 
 
การประปา 
จำนวนระบบประปาที่ได้ก่อสร้าง  จำนวน  21 แห่ง  และต้องการปรับปรุงซ่อมแซมประจำปี  ทุกๆปีๆละครั้ง