องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 มิ.ย. 2565

ประวัติ และตราสัญลักษณ์อบต.ดงลาน

ประวัติความเป็นมา 
 
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2484 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้  ได้กำหนดให้ป่าดงลานเป็นป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและป่าสงวน พ.ศ. 2481 เมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2508    เมื่อปี พ.ศ. 2524 – 252๖ กองทัพภาคที่ 2 ได้พัฒนาให้โครงการพัฒนาป่า    ดงลาน 2 จัดพื้นที่ขึ้นรองรับการอพยพจากการสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์  ราษฎรจากบ้านหนองไรไก่ บ้านพรมซ้ง บ้านซำเตยและบ้านผาผึ้ง  เดิมทีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน 2 ขึ้นอยู่กับตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  เมื่อราษฎรอาศัยเมื่อมีราษฎรอาศัยอยู่หนาแน่นและห่างไกลจากอำเภอ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 47 พ.ศ. 2508  สามารถแยกการปกครองขึ้นใหม่และแยกจากตำบลวังเพิ่มเป็นตำบลดงลาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม   2533  เหตุที่ได้ชื่อ  “ ดงลาน ”  เพราะเมื่อสมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศของตำบลดงลานมีสภาพพื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นลาน  ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก  จึงตั้งชื่อเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของตำบล  เมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น  จึงได้รวมเอาหมู่บ้านต่างๆ  ขึ้น    ใช้ลักษณะภูมิประเทศเป็นชื่อตำบล  ชื่อว่า  “ ดงลาน ”  และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537    เมื่อวันที่   31  มีนาคม   พ.ศ. 2539   

ตราสัญลักษณ์อบต.ดงลาน