องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 มิ.ย. 2565

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา     ภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีศักยภาพ  เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน   โดยเน้นที่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก  โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า   เพราะเราเชื่อว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่ยึดถือ  ซึ่งวิสัยทัศน์จะเป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต  พิจารณาปัจจุบันและมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า  จึงกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ไว้ดังนี้    “ตำบลดงลานน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนอยู่ดีมีสุข”
 

พันธกิจ

1. มุ่งเน้นด้านการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส  ซื่อสัตย์สุจริต  และมีบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ฉับไว
2. พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและสาธารณูปโภค
3. พัฒนาอาชีพ  ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ  และสนับสนุนด้านงบประมาณ
4. ดูแลสุขภาพ อนามัย ให้บุคลากรทุกเพศทุกวัย  ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ และให้งบประมาณสนับสนุน
5. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน  พัฒนาทุกหมู่บ้านให้สะอาดและสวยงาม
6. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพสูงและให้งบประมาณสนับสนุน
7. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอบริเวณชุมชน
8. สนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการและองค์กรให้มีการบริหารงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน
9. พัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน