องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ม.ค. 2565
17 พ.ย. 2564 10:45:04
เปิดอ่าน 68 ครั้ง
             
                 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริกหารส่วนตำบล  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัด ประกาศให้ใีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  นั้น  
            เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง  และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  และประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ  สามารถโหดลเอกสารต่างๆได้ที่ด้านล้าง

คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต

ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง อบต

สปอตวิทยุ เลขาธิการ กกต. เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต

สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชัน

สปอตวิทยุเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

1.สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
2.สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
3.สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
4.สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น
5.สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
6.สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต-ภาพประชาสัมพันธ์ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


 
รอบรู้สาระการเลือกตั้ง อบต