องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ม.ค. 2565
17 พ.ย. 2564 11:47:07
เปิดอ่าน 49 ครั้ง
             องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ ถังดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564  จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564  รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564  เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน และองค์กรตลอกจนสถานศึกษา เพื่อให้ชุมชน กำนัน ผู็ใหญ่บ้าน มีทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ในส่วนของการรับผิดชอบด้านป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และการฝึกอบรมซึ่งชุมชนและองค์กรทุกแห่ง จะต้องจัดให้มีการเข้าร่วมฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

 
ภาพการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ ถังดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย