องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 5 มิ.ย. 2563
22 เม.ย. 2562 15:30:53
เปิดอ่าน 314 ครั้ง
          ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตจรา 67 ภายใต้บังคับกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองดังนี้ (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประกอบกับนโยบายหลักของคณะผู้บริหารที่ต้องการแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุ และต้องการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพของผู้าสูงอายุสอดคล้องกับพันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงได้จัดทำโครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรุ้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำความรุ้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานให้เกิความยั่งยืน