องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 5 มิ.ย. 2563
24 เม.ย. 2562 11:13:14
เปิดอ่าน 409 ครั้ง
 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของ การพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ต้องมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาระดับต่างๆ และที่สําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดําเนินงานเพื่อ ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และถูกต้องตามระเบียบฯที่กำหนด
               การพัฒนาท้องถิ่นนั้นต้องยึดหลักการปฏิบัติ การจัดทำ และการดำเนินต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย ถูกต้องตามขั้นตอนและตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงได้กำหนดให้มีการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่คณะกรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 3 องค์กร เป็นองค์กรหลักในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ในอันที่จะนำพาท้องถิ่นของตนเองได้รับโอกาสต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ให้มีศักยภาพและพัฒนายิ่งขึ้นในอนาคต ต่อไป