องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 4 มิ.ย. 2563
28 ส.ค. 2562 10:38:05
เปิดอ่าน 76 ครั้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ  ในวัน 15 กรกฎาคม 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร อบต.ดงลาน ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญวันเข้าพรรษาและการงดดื่มสุรา  เพื่อทำความดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อปลูกจิตสำนึกและเชิญชวนให้มีการปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา  และเพื่อสร้างผู้นำและต้นแบบของชุมชนในการรณรงค์กิจกรรมเลิกเหล้าเข้าพรรษา