องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 5 มิ.ย. 2563
5 ก.ย. 2562 10:30:17
เปิดอ่าน 149 ครั้ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ ถังดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัย  ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  และองค์กรตลอดจนสถานศึกษาเพื่อชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น