องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 4 มิ.ย. 2563
16 ก.ย. 2562 11:32:50
เปิดอ่าน 161 ครั้ง
           ด้วย งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานมีความประสงค์ที่จะสร้างสุขภาพให้กับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีสุขภาพที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดถึงได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพและพฤติกรรม อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี และเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ