องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 4 มิ.ย. 2563
26 ธ.ค. 2562 14:48:43
เปิดอ่าน 89 ครั้ง
 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 20"  และโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ยุวยนเกมส์ ครั้งที่ 1"

       
        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลดงลาน  ได้ดำเนินการจัดครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 20"  และโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ยุวยนเกมส์ ครั้งที่ 1"  ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2562  ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1  เพื่อให้ประชาชนในตำบลดงลานได้มีกิจกรรมร่วมกัน  เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ทั้งยังยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาของท้องถิ่น  ทั้งนี้การเล่นกีฬาเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  ทำให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  ห่างไกลยาเสพติด  และอบายมุขต่างๆ    สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาได้