องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
นายไสว โสภาชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
นายสมพงษ์ ราชบรรเทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (คนที่1)
นายวิระศักดิ์ เศษสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (คนที่2)
นายประเทือง ตั้งถิ่น
เลขานุการนายก อบต.ดงลาน