องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 21 เม.ย. 2564
นายประเสริฐ เชื้อชนิด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเรืองยศ คำมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประมวล วงศาพรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเฉลียว ชื่นชม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล