องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 ม.ค. 2564
นางสาวาสนา บรรดาศักดิ์
พนักงานปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารและสถามที่
นายประทวน พุธจันทร์
พนักงานขับรถ
นายสมบัติ ส่วยหาร
นักการภารโรง
นายอนุวัตร บับภาวะตา
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์