องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 มิ.ย. 2565
นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางบังอร กอผจญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิศมัย สุระคาย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมนอุษา อินทรบัวบุญ
นิติกร
นางสาวศุรีพร พระนคร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายชัชวาลย์ สุขแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยนาท คูหา
นักพัฒนาชุมชน
นายวุฒิชัย พวกภูเขียว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์สำราญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอรทัย หอมจู
นักจัดการงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ภูมิคอนสาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวัชรพงษ์ ชื่นชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมบัติ ส่วยหาร
นักการภารโรง
นายนิคม บุตรดี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวาสนา บรรดาศักดิ์
คนงานทั่วไป
นายอนุวัตร บับภาวะตา
พนักงานดับเพลิง
นายศิริศักดิ์ แสนโคตร
พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นางสาวพรพรรณ ลาพาพันธ์
ครู คส.2
นางพรพรรณ ลุนพุฒ
ครู คส.1
นางสาววราภรณ์ เหลือล้น
ครู คส.1
นางสาวกนกลักษณ์ สมวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจินตนา เจียวภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพ็ญประภา จำปาทัศน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุภาวรรณ บึ้งเวียง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรสสุคนธ์ เวียงสีมา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนีภรณ์ ภูหลาบ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุกัญญา ชมชัยรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอริสรา ตั้งถื่น
ผู้ดูแลเด็ก