องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 21 เม.ย. 2564
นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางบังอร กอผจญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิศมัย สุระคาย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมนอุษา อินทรบัวบุญ
นิติกร
นางสาวศุรีพร พระนคร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายชัชวาลย์ สุขแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชัยนาท คูหา
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวุฒิชัย พวกภูเขียว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายสนธยา มุกดาหาร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสหัส แสนภูเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอรทัย หอมจู
นักจัดการงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ภูมิคอนสาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน