องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 มิ.ย. 2565
นางศุภาวรรณ สมสะอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววรรณภา เปรมประยูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจิตติมา ก้อนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายจิระเปรม ลุนพุฒ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกาญจนา เพียรงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ