องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 26 มิ.ย. 2565
นายเมธี ก้อนทอง
ประธานสภา อบต.ดงลาน
นายปัญญา เอกรักษา
รองประธานสภา อบต. ดงลาน
นางประทัย นกคุ้มทอง
สมาชิกสภา อบต.ดงลาน หมู่ที่ 1
นายประจักษ์ จันปุย
สมาชิกสภา อบต.ดงลาน หมู่ที่ 2
นางสาวกันยา สมวงษ์
สมาชิกสภา อบต.ดงลาน หมู่ที่ 3
นายสมบูรณ์ ลาสันตุ
สมาชิกสภา อบต.ดงลาน หมู่ที่ 6
นางสุวรรณี ภูมิพัฒน์
สมาชิกสภา อบต.ดงลาน หมู่ที่ 7
นางวันเพ็ญ ขอนสระคู
สมาชิกสภา อบต.ดงลาน หมู่ที่ 8
นายวิชัย ดวงสิม
สมาชิกสภา อบต.ดงลาน หมู่ที่ 9
นายทศพล กุลรัตน์
สมาชิกสภา อบต.ดงลาน หมู่ที่ 10
นายเดี่ยว แข็งแรง
สมาชิกสภา อบต.ดงลาน หมู่ที่ 11