องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นางสาวจิตติมา ก้อนทอง
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
E-mail :
โทร : 088-306-4274
หน้าที่ :  - เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับการเงินและบัญชีโดยปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช้น จัดทำฎีกาเบิกจ่ายในส่วนต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณของประจำเดือน จัดทำประมาณการ รายได้รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานดำเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายงานงบประมาณ วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและจัดทำราบงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง