องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
E-mail :
โทร : 081-8764736
หน้าที่ :
- มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานทุกราย รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  พิจารณาและวิเคราะห์งานในหน้าที่พร้อมเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและพิจารณาก่อนนำเสนอผู้บริหาร  พิจารณาและมีคำสั่งตามระเบียบกฎหมาย และงานตามนโยบาย ตามที่รับมอบหมาย  ดังต่อไปนี้
 - เรื่องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 - เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ระบุไว้ให้เป็นอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 - เรื่องซึ่งหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้อำนาจบังคับบัญชา
 - เรื่องในหน้าที่ของทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน