องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายจิระเปรม ลุนพุฒ
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
E-mail :
โทร : 089-863-6403
หน้าที่ : - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย