องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ม.ค. 2565
ชื่อ : นายชาญณรงค์ หลวงชัย
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
E-mail :
โทร : 062-175-9707
หน้าที่ :  - ช่วยสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่สารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคมอพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจท่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก