องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายประวิ ยานกาย
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
E-mail :
โทร :
หน้าที่ : - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดเล็ก หรือฐานะหัวหน้าฝ่าย ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการจัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจแก้ปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง  และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย