องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายวุฒิชัย พวกภูเขียว
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
E-mail :
โทร : 061-943-7774
หน้าที่ :  - ช่วยปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ช่วยดำเนินการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล ช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล ช่วยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการเรื่องอนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ช่วยดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน ช่วยจัดทำแก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของ อบต. ช่วยให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง