องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์สำราญ
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
E-mail :
โทร : 099-473-9911
หน้าที่ :  - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย