องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายอดิศักดิ์ ภูมิคอนสาน
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail :
โทร : 089-494-6710
หน้าที่ :  - ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนงาน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะประกอบการกำหนดนโยบาย จักแผน หรือ โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงาน อบต. แผนอำเภอ แผนจังหวัด และโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ช่วยรับผิดชอบงานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน งานเอกสารเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบทะเบียนควบคุมบัตรประจำตัวสมาชิก อปพร. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย เป็นต้น