องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายคลังเพชร ไชยคำ
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
E-mail :
โทร : 096-885-1254
หน้าที่ : - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือหัวหน้าฝ่าย มรามีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในงานบริหารงานช่างและงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย