องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 4 ส.ค. 2564
ชื่อ : นางบังอร กอผจญ
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
E-mail :
โทร : 091-824-2445
หน้าที่ :  - ช่วยปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการและความชำนาญงานด้านการธุรการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโดยใช้ความรู ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานการธุรการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย