องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 4 ส.ค. 2564
ชื่อ : นางสาวกาญจนา เพียรงาน
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
E-mail :
โทร :
หน้าที่ :  - เป็นผู้ช่วยโดยมรหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ งานทะเบียน เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย