องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายวัชรพงษ์ ชื่นชม
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
E-mail :
โทร : 088-636-8583
หน้าที่ :  - ช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ