องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ :
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
E-mail :
โทร :
หน้าที่ : - มีหน้าที่เป็น ผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ในการบริหารราชการตามกฎหมาย อันได้แก่ เป็นผู้ช่วยในการบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ตลอดจนถึงพนักงานจ้างทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทุกคน และมาเป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ับผิดชอบในการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของทุกส่วน วิเคราะห์กลั่นกรองงานในหน้าที่และตามนโยบายของทางราชการ และที่มอบหมายของทุกส่วนพร้อมความเห็นเสนอให้ปลัดฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติตามระเบียบหรือกฎหมายกำหนเไว้และวิเคราะห์หรือพิจารณาและนำเสนองานอื่นใด หรือตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานได้มอบหมายให้ต่อไป