องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายจักรกฤษณ์ เพิ่มศรี
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
E-mail :
โทร : 099-464-7882
หน้าที่ : - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สพเร็จการศึกษาระดับปริญญา แฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย