องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายสมบัติ ส่วยหาร
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
E-mail :
โทร : 098-235-9865
หน้าที่ :  - การเปิด - ปิดสำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- งานควบคุมดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภา การจัดกิจกรรมต่างๆ
- งานพัสดุที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา