องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นางสาวาสนา บรรดาศักดิ์
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
E-mail :
โทร : 098-589-8977
หน้าที่ :  - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป ทำหน้าที่จัดเตรียมอาหาร ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานดังกล่าว การเปิด - ปิดสำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ และดูแลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลมิให้สูญหายและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย