องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นายอนุวัตร บับภาวะตา
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
E-mail :
โทร : 095-170-9289
หน้าที่ :  - ช่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานดับเพลิง จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย