องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 16 ส.ค. 2565
ชื่อ : นางสุกัญญา ชมชัยรัตน์
ตำแหน่งเลขที่ :
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
E-mail :
โทร :
หน้าที่ :  - ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวทางประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการของเด็ก