องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ดำเนินกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

  โครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

  โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2567

  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน