องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานเปิดให้บริการศูนย์บริการ...[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 18]
 
  บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ โครงการ วัด...[วันที่ 2023-09-12][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 6]
 
  สื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด[วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามป...[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 45]
 
  กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 2565[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามป...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษางานนอกสถานที่[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 29]
 

หน้า 1|2|3