องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

 

เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมป่าไม้ ได้กำหนดให้ป่าดงลานเป็นป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและป่าสงวน พ.ศ. ๒๔๘๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ กองทัพภาคที่ ๒ ได้พัฒนาให้โครงการพัฒนาป่าดงลาน ๒ จัดพื้นที่ขึ้นรองรับการอพยพจากการสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์ ราษฎรจากบ้านหนองไรไก่ บ้านพรมซ้ง บ้านซำเตย และบ้านผาผึ้ง เดิมทีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงลาน ๒ ขึ้นอยู่กับตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อราษฎรอาศัยเมื่อมีราษฎร อาศัยอยู่หนาแน่นและห่างไกลจากอำเภอ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๔๗ พ.ศ. ๒๕๐๘ สามารถแยกการปกครองขึ้นใหม่และแยกจากตำบลวังเพิ่มเป็นตำบลดงลาน เมื่อวันที่ ๑กรกฎาคม ๒๕๓๓ เหตุที่ได้ชื่อ “ ดงลาน ” เพราะเมื่อ สมัยก่อนลักษณะภูมิประเทศของตำบลดงลานมีสภาพพื้นที่ปกคลุมไปด้วยต้นลาน ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของตำบล เมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวมเอาหมู่บ้านต่างๆ ขึ้น ใช้ลักษณะภูมิประเทศเป็นชื่อตำบล ชื่อว่า “ ตำบลดงลาน ” เดิมเป็นสภาตำบลดงลาน และต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙