องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายไสว โสภาชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 087-9505065นายสมพงษ์ ราชบรรเทา

นายวีรศักดิ์ เศษสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 098-6571319

โทร 063-9240390

นายประเทือง ตั้งถิ่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 088-3366826