องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

สภาอบต.


นายเมธี ก้อนทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายปัญญา เอกรักษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นางประทัย นกคุ้มทอง
นายประจักษ์ จันปุย
 นางสาวกันยา สมวงษ์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 1 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3


นายสมบูรณ์ ลาสันตุ
นายพงษ์พันธ์ ทอนศรี
นางวันเพ็ญ ขอนสระคู
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 6 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 7 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 8


นายวิชัย ดวงสิม
นายทศพล กุลรัตน์
นายเดี่ยว แข็งแรง
สมาชิกสภาอบต.หมู่ 9 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 10 สมาชิกสภาอบต.หมู่ 11