องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป


นางสาวพิศมัย สุระคาย ว่าง
ร.อ.วิรศักดิ์ ปัจจัยโคถา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒิชัย พวกภูเขียว นางสาวขวัญนภา หอมโสภา ว่าง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

นางสาวทรรศชนก พิมพ์เนาว์  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  


นายสมบัติ ส่วยหาร นายนิคม บุตดี นางสาววาสนา บรรดาศักดิ์
ภารโรง พนักงานขับรถยนต์ คนงานงานนโยบายและแผน


ว่าง  

นายอดิศักดิ์ ภูมิคอนสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนนายชัยนาท คูหา

นายชัชวาลย์ สุขแสน
นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายสิปปภาส ภูรินทร์
นางจุฬาลักษณ์ พวกภูเขียว
นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวพรพรรณ ลาพาพันธ์
นางสาววราภรณ์ เหลือล้น นางพรพรรณ ลุนพุฒ
ครู
ครู
ครู


นางสาวกนกลักษณ์  สมวงษ์
นางสาวรัชนีภรณ์ ภูหลาบ นางสุกัญญา ชมชัยรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 นางสาวจินตนา เจียมภูเขียว นางสาวยุภาวรรณ บึ้งเวียง นางสาวอริสรา ตั้งถิ่น
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรสสุคนธ์ เวียงสีมา นางสาวเพ็ญประภา จำปาทัศน์ นางกมลลักษณ์ รัตนวัน
ผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กงานกฎหมายและคดี
นายสิทธิพงศ์ บุญทา 

นิติกรชำนาญการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุทธิพงษ์ แสนคำ

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยนายอดิศร อุสาหะกุล
ว่าง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานดับเพลิงนายบุญทิ้ง พวงภู่ 
นายสรยุทธ วิจารย์
 นายศิริศักดิ์ แสนโคตร
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์