องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

กองคลัง


นางสาวพิไลพรรณ กองศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

การเงิน
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นายจีระเปรม ลุนพุฒ -ว่าง-
นางสาวปรารถนา สมสะอาด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
นางสาวเจษฎารา เลิศวรพงศ์ศักดิ์ นางสาวกาญจนา เพียรงาน นางสาววรรณภา เปรมประยูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้