องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา
ปลัด อบต.
081-8764736
-ว่าง-

    รองปลัด อบต.นายประวิ ยานกาย นายคลังเพชร ไชยคำ นางสาวพิไลพรรณ กองศรี
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง