องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 65 [ 18 ส.ค. 2566 ]36
2 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) [ 18 ส.ค. 2566 ]36
3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 18 ส.ค. 2566 ]39
4 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 18 ส.ค. 2566 ]34
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561. [ 18 ส.ค. 2566 ]33
6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 18 ส.ค. 2566 ]37
7 แต่งตั้ง จนท.ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 16 ส.ค. 2566 ]38
8 ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดงลาน [ 16 ส.ค. 2566 ]42